Home » TAXELE LOCALE AFERENTE ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI ARHITECT ȘEF, PENTRU ANUL 2013

TAXELE LOCALE AFERENTE ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI ARHITECT ȘEF, PENTRU ANUL 2013

ANEXA NR. 1.

TAXELE LOCALE PENTRU EMITEREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR AFERENTE ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI ARHITECT ŞEF, PENTRU ANUL 2013

Art. 1. Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută în prezenta anexă, trebuie să plătească taxa necesară înainte de a i se elibera actul de autoritate solicitat, la compartimentul Arhitect Şef .

Art. 2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilită în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Taxa pentru anul 2013 lei

a) Până la 150 mp inclusiv

5,00

b) Între 151 mp şi 250 mp inclusiv

6,00

c) Între 251 mp şi 500 mp inclusiv

9,00

d) Între 501 mp şi 750 mp inclusiv

11,00

e) Între 751 mp şi 1.000 mp inclusiv

14,00

f) Peste 1.000 mp

14,00 + 0,01 leu / mp

pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp

Art. 3. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

Art. 4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu o valoarea de 8,00 lei.

Art. 5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

Art. 6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

Art. 7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 8,00 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă.

Art. 8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.

Art. 9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.

Art. 10. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

Art. 11. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 12,00 lei pentru fiecare racord.

Art. 12. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15,00 lei.

Art. 13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9,00 lei.

Art. 14. Taxa pentru emiterea autorizaţiei de construire se va stabili pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, aplicându-se următoarele reguli:

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia , la depunerea documentaţiei ,
Pentru realizarea oricăror tipuri de lucrări de construire, solicitantul va prezenta în

mod obligatoriu „Devizul General” cuprinzând valoarea reală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la Capitulul 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1. – Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Metodologia privind elaborarea devizului generel pentru obiectivede investiţii aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborată cu prevederile Capitolului V – Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi a autorizaţiilor, pct. 131-146 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier va avea ca bază de calcul Capitolul 5 – Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1 – Organizare de şantier, pct. 5.1.1. Lucrări de construcţii, în conformitate cu Metodologia privind elaborarea devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 1. b)  în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la Direcţia Arhitect Şef;

 2. c)  până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, Direcţia Arhitect Şef are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

 3. d)  până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care Direcţia Arhitect Şef a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

Art. 15. În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251din Codul Fiscal .

Art. 16. Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale este de : 32,00 lei pentru fiecare mp sau fracţiune de mp.

Art. 17. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru :

 1. a)  certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie

  anexă;

 2. b)  certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau

  reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;

 3. c)  certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public

  judeţean sau local;

 4. d)  certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o

  instituţie publică;

 5. e)  autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare,

  conform legii.

Art. 18. Constituie contravenţie următoarele fapte :

 1. a)  depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 267, aliniat

  14, litera b) din Codul fiscal,

 2. b)  nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 267, aliniat 14, litera b)

În cazul persoanelor fizice , contravenţia prevăzută la punctul a), se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei iar cele de la litera b) se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

În cazul persoanelor juridice, contravenţia prevăzută la litera a), se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei iar cele de la litera b), cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei.

 

sursa: http://tirgumures.ro

seriale online filme online filme online 2015 filme online filme online 2015 rochii rochii seara costume de baie

Gazduirea oferita gratuit de STIRA Electronic SRL